Oficiálna stránka

Sčasti odlesnený, úvalinami a výmoľmi rozčlenený povrch chotára tvoria mladotreťohorné usadeniny, pokryté sprašovými hlinami. Ide o územie znehodnocované geodynamickými javmi, najmä intenzívnou výmoľovou eróziou. Z hľadiska litogenetickej klasifikácie hornín tvoria predštvrtohorný podklad zväčša štrkovito-piesčité sedimenty – štrky, piesky, íly, pevne alebo slabo stmelené pieskovce a zlepence, tiež karbonátové sedimenty – vápence, dolomity (z príkrovových presunov – prešmykov), ale aj hlinné magmatity (granity, granodiority, diority i gabrá) a vysokometamorfované (metamorfity) – svory, ruly, migmatity a amfibolity. Pokryvné útvary štvrtohorných sedimentov predstavujú prachovité hliny a spraše. Z hľadiska pôdnych typov oblasť tvoria illimerizované hnedozeme na sprašových hlinách, mezobázické hnedé pôdy (nasýtené a nenasýtené), sprievodné rankre, taktiež hnedé pôdy oglejené na stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralinách rôznych hornín.
Na geologickej stavbe predmetného územia sa podieľajú viaceré geotektonické jednotky a faktory. Tektonická stavba a horninové zloženie sú výsledkom niekoľkých tektonických pochodov, pričom dnešný ráz je hlavne odrazom alpínskeho orogénu. ektonické štruktúry ovplyvňujúce morfologický ráz územia vznikli až za neogénnej vrásnivej periódy.Zo stratigrafického hľadiska patria najstaršie horniny nachádzajúce sa v jadre Považského Inovca ale i v podloží Nitrianskej pahorkatiny v hĺbkach okolo 2000 m paleozoiku. Z litologického hľadiska ide o biotitické granodiority, pegmatity a granity, ako i metamorfované horniny, a to ruly, svory a fility, patriace tatridnému kryštaliniku.
Z geologickej stránky pohorie Považského Inovca Charakterizuje:
– prítomnosť mohutných zón diaftoritov, pararúl a migmatitov s nizkym podielom granitoidov.
– značný rozsah alpínskeho prepracovania kryštalinika (hlavne v seleckom bloku) a metamorfný postih obalovej mezozoickej jednotky (v južnej časti).
– prítomnosť mohutných vrchnokarbónskych a permských súvrství v severozápadnej časti seleckeho bloku
– charakteristické zloženie hornín krížňanského a chočského príkrovu

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031