Oficiálna stránka

Oznámenie o strategickom dokumente  Program hospodárskeho rozvoka NSK

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

 


 

REKREAČNÝ AREÁL GREEN PARK NEMEČKY 2.etapa“ – zaslanie zámeru navrhovanej činnosti, upovedomenie o začatí konania   – Cyklo green parkokresný úrad CG,

zverejnené 2.1.2023

Oznámenie o doručení zámeru a upovedomenie o začatí správneho konania

Na obec Nemečky bol doručený zámer  navrhovanej činnosti /do elektronickej schránky/, dňa 30.12.2022

z Okresného úradu Topoľčany , odbor starostlivosti o životné prostredie –

REKREAČNÝ AREÁL GREEN PARK NEMEČKY 2.etapa“ – zaslanie zámeru navrhovanej činnosti, upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ Cyklo Green Park s.r.o., Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany, IČO: 50 625 021 predložil dňa 20.12.2022 Okresnému úradu Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 a § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer „REKREAČNÝ AREÁL GREEN PARK NEMEČKY 2.etapa“.

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v katastrálnom území obce Nemečky. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona informuje, že dňom doručenia zámeru začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Uvedený zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekreacny-areal-green-park-nemecky-2-etapa

Týmto obec Nemečky oznamuje, že  verejnosť môže  do zámeru nahliadnúť – robiť z neho odpisy a výpisy na vlastné náklady na Okresnom úrade , odbor starostlivosti o životné prostredie,  Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany alebo na obecnom úrade v Nemečkách v pracovnách dňoch – po, st, štv. Od 8.00 do 16.00 hod.  – po dobu 21 dní od zverejnenia .

Podľa § 23 ods. 4 zákona môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Zverejnené : 2.1.2023


 

Kalendár zvozu odpadov z obce v roku –  2023


 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nemečkách

 

 1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 18.1. 2023
 2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške – 0,03%
 3. konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení – Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,-

 1. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne:
 1. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 4.1.2023 12.00 hod. na adresu obecného úradu,
 2. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov alebo doloží výpis z registra trestov nie starší jako 3 mesiace a vtedy uvedie len osobné údaje – tilt., meno , priezvisko, dátum narodenia, bydlisko ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,
 3. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijný životopis uchádzača,
 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 5. súhlas so spracovaním osobních údajov
 1. zriaďuje komisiu[v zložení Andrej Ašverus, Vladimír Štúr, František Macko na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery obecnému zastupiteľstvu do 3 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra,
 2. každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 5 .-minútového vystúpenia pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí
 3. voľba sa uskutoční na zasadnutí OZ verejným hlasovaním, na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina poslancov

——————————————————————————————————————————————————

                              Referendum

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

Rozhodnutie o vyhlásení referenda.pdf

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende.pdf

_______________________________________________________________________________________

Hlasovacie preukazy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec, v ktorom má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

a) osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, najneskôr 20. 1. 2023 v úradných hodinách na Obecnom úrade v Rajčanoch. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

b) v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 2. 1. 2023.

c) elektronicky (e-mailom)

 • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
 • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy na adresu: podatelna@rajcany.sk

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 2. 1. 2023.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto zašle hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

d) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr 20. 1. 2023.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je možné použiť priložené vzory tlačív:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf

Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie.pdf

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930